E    D    D    A    B

a r q u i t e c t u r a ,     g e s t i ó     i     d i s s e n y

EDDAB està integrat per un equip multidisciplinar. Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, sociòlegs, historiadors i biòlegs treballant conjuntament, compartint coneixements i aportant l'experiència pròpia, amb la finalitat de trencar amb el concepte tradicional de l’arquitectura i oferir una òptica transversal en projectes de diferent àmbit. La societat actual reclama actuacions globals i responsables. És per això que apostem per donar resposta a aquesta demanda i tenim en compte més aspectes que el purament arquitectònic. La transversalitat que ens caracteritza ens permet enfocar de maneres diferents els reptes que se’ns plantegen.